Wednesday, 23 May 2012

Micro ticks

Argyresthia trifasciata  
Tinea trinotella  
Syndemis musculana

No comments: